Tuesday, January 29, 2013

A Review of Soviet Turkmenistn's history
                      
                                   A book by chairman of TSSR
                                        Balysh Ovezev

 
 Publishe in London 1960
 
 

Download of BOOK

Thursday, January 17, 2013

می اندیشم، پس هستم


با هویتی ملی در سرزمین ملی

"مختومقلی بودئر دردینگ

صاحبی گرک هر یوردونگ،
شیر ضاربین گؤرمه یأن قوردونگ
هر مورتی بیر تیره دؤنر."   (مختومقلی شاعر و فیلسوف بزرگ تورکمن)
 ترجمه: "مختومقلی درد این است که هر سرزمین را صاحبی لازمست. وقتی گرگ، ضربه شیر را نبیند، سبیل هایش همانند تیر (چوب) خواهد شد."  (استعاره از حفظ سرزمین از شر گرگ هاست)
                                                             -----
   همانند تمامی انسانهای این کرۀ خاکی ما تورکمنها نیز بعنوان ملتی با عنوان تورکمن و سرزمینی البته تکه- پاره شده بین چند کشور به نامهای "تورکمنستان"، "تورکمن صحرا"، "ترکستان شمالی" (تورکمن های افغانستان سرزمین خویش را چنین می خوانند) و "کرکوک" در طول تاریخ حیات مان همواره با دیگر باشندگان و همسایگان در صلح و آرامش زندگی کرده ایم و هیچوقت آزمندانه بخاک دیگران تجاوز نکرده ایم، ملل همسایه را به اسارت نگرفته آنان را از بالندگی به و زبان و فرهنگشان را محروم نساخته ایم. ولی تا آنجایی که حافظۀ تاریخی یاری می کند اجداد ما همیشه مورد تجاوز وحشیانۀ اقوام وحشی نظیر "ژوان-ژوان ها"، پچناک ها، تاتار- مغول ها... قرار گرفته و در سده های اخیر نیز صفویان، قاجاریان و حاکمان ج. اسلامی شیعی مذهب و شوونیست های دوآتشه ای نظیر حکومت پهلوی اول و دوم با درندگی تمام بنای نابودی تمامی ارکان ملی (سیاسی و اقتصادی و فرهنگی) جامعۀ ما کمر بستند... و توطئه های شوم آنها با اشکال گوناگون و در لباس دشمنان دوست نما با نام احزاب "سراسری" جنبش هایی با رنگ و روها و فیگور و شخصیت های جدید ادامه دارد. ولی ملت ما با صفا و صمیمیت همیشگی خود و با عنوان انسانهای مهمان نواز، نان شان را با همسایه هایشان قسمت کردند و می کنند.

 


Wednesday, January 16, 2013

از لابلای اسناد تاریخی
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و
سازمان جاسوسی انگلستان MI6 باهم در سرکوب تورکمن ها
اخیرا نشریۀ مهرنامه (تیر- مرداد 1391) مصاحبه ای را با سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام داده است. که در آن به سرنخ های همکاری سازمان جاسوسی بریتانیا و سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی پی برد. (به نقل از سایت اخبار روز) این مسئله از منظر ما تورکمنها - بعداز گذشت سی وسه سال از ترور توماج و یارانش نیز حائز اهمیت است چرا که یکی از عوامل بلندپایۀ سفارت انگلستان در تهران درست در اوج روزهای سرکوب و جنایت رژیم جمهوری اسلامی در بهمن 1358 به گنبدقابوس سفر می کند.
البته در خاطرات سرلشکر حسین فردوست از وجود شبکه امنیتی MI6 در منطقه گرگان، گنبد و ترکمنصحرا پرده برداشته شده بود. حال با چیدن این موزائیک ها در کنار هم می توان با جرئت اعلام کرد که در ترور توماج و همرزمانش مسئلۀ جنگ سرد، رقابت غرب با شوروی و حساس بودن منطقۀ مرزی تورکمنصحرا بخاطر اهمیت استراتژیکی آن دخیل بوده است.
 

Tuesday, January 8, 2013

Biziň kitap tekçämizden
از کتابخانۀ ماGökdepe tragediýasynyň 132 ýyllygyna bagyşlanýar!


"GANOJAK"
 

گؤکدپه غئرغئنچئلئغئ نئنگ ۱۳۲ یئللئغئنا باغئشلانیار!
"غـانـوُجـاق"
    درباره قتل عام وحشیانۀ رژیم تزاری علیه تورکمنها و بخصوص دو قتل عام خیوه و گوکدپه تاکنون مقالات متعددی توسط مورخان و نویسندگان تورکمن نوشته شده و سعی شده تا عمق این فجایع روشن گردد. مخصوصا هجوم ژنرال اسکوبلف بر سر اهالی آحال و گؤکدپه بطور سیستماتیک و براساس اسناد و مدارک باقیمانده و تحقیقیات علمی نوشته میشود.

نارقلیچ حوجاگلدیف از زمره نویسندگانی استکه از آغاز دوران پروسترویکای گارباچاف در  مورد گوکدپه و جنایات روسها بطور پیگیر قلم زده است. تلاش وی در چاپ رمان مشهور "پرمان" اثر آتا قوشوودوف و مقالات متعددش قابل توجه خوانندگان بود.

در این اثر حوجاگلدیف، کشت و کشتار داخل قلعه را از زبان سرهنگ ن.ورشاگین مسئول قرارگاه اسکوبلف شرح می دهد.

بمناسبت 132- مین سالگرد قتل عام وحشیانه تورکمنها توسط ژنرال اسکوبلف، کتاب "غانوجاق" (جانی- جلاد) به زبان تورکمنی با دو خط لاتین و عربی-فارسی  توسط مرکز مطالعات منتشر گردید.

آرنه(امین) گلی

مدیر مرکز مطالعات تورکمن
Türkmenistanly ýazyjy N.Hojageldiýew, Garbaçowyň “Üýtgedip gurmak” döwri yglan edilenden soň bu ugurda köp alada edenleriň biri, ol merhum ýazyjy Ata Gowşudowyň “Perman” romanynyň çap edilmeginde köp işler edenleriň biri.

“Ganojak” eserinde, awtor, Skoblewiň gen-ştabynyň başlygy Weraşaginiň agzynda “Galanyň” içindäki ýagdaýy, ölüm-ýitimler hakda köpçülige onçakly mälim bolmadyk wakalary gürrüň berýär.

Gökdepe gyrgynçylygyny 132-nji ýyl dönümi mynasibetli bu eser "Merkez" Türkmen dilinde, latyn we arap-pars elip-biýlerinde okyjylara hödürlenýär.


Arne Goli

Türkmeni Öwreniş Merkeziň Müdüri.