Friday, April 19, 2013

تبریکات صمیمانه بمناسبت شروع دور دوم "تورکمنستان ایران" ارگان مرکزی کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن

Wednesday, April 3, 2013

"بازخوانی جنبش ملی- مردمی تورکمنصحرا" یا تحریف و آشفته نگاری تاریخ؟ rslj n,l


بازخوانی جنبش ملی- مردمی تورکمنصحرا

                                         یا تحریف و آشفته نگاری تاریخ؟

قسمت دوم:
                                                 در بیانات آقای مهدی فتاپور!

    مسئول "گروه کار ملی- قومی" سازمان اکثریت آقای وهاب انصاری به اصطلاح مصاحبه هایی نیز "به مناسبت سالگرد جنگ اول ترکمنصحرا" با افرادیکه بزعم وی ارتباط مستقیمی با وقایع تورکمنصحرا در آندوره داشته اند، بعمل آورده اند. اما مهمترین "مصاحبه" ایشان در این مورد که مربوط به "رفیق فتاپور" میشود، بجای مصاحبه ای زنده با او، مصاحبه ای که مربوط به "٢٦اردیبهشت١٣٨٠" و درج شده در "شماره ١٥٧ نشریه کار" بوده و تاریخ مصرف آن نیز مدتهاست که سپری شده است، بچاپ رسانیده اند!
  میگویند "بدترین نوع دروغ، دروغی استکه با قطره ای از حقیقت قاطی شده باشد"! و این تنها متد مورد پیروی رهبران سابق و جدید "اکثریت" در بازنگری گذشته سازمان خود و بویژه در مورد تورکمنصحرا میباشد. این به اصطلاح مصاحبه نیز در آندوره بعنوان آیئنه تمام نمایی از این اسلوب همیشگی و ثبت شده بنام این سازمان در نشریه "گنگش" به نقد کشیده شده بود، از اینرو ضرورتی به نقد مجدد و تازه آن وجود ندارد. ما در اینجا تنها به بعضی نکات آن و بویژه به نکاتی که بعداز افشای اسناد "آرشیو ملی بریتانیا"، بعداز سی سال در مورد فعالیت مأموران سرویس امنیتی اینکشور در ارتباط با سازمان چریکها و تورکمنصحرا از پرده برون افتاده است، اشاره می کنیم: