Sunday, March 8, 2015

8-nji Mart


  • “وقتی نیمی از جمعیت یک ملتی، یعنی مادرانی که قهرمانان را بدنبا می آوردند آزاد نباشد، وقتی که زنان، همسران و خواهران ما در قید و بند خرافات قرون وسطایی پژمرده میشوند، وقتی این نیم حتی حق انتخاب و پوشش آزادانه لباس خود را نداشته باشند… نمی توان آن جامعه را یک جامعۀ آزاد نامید.”
  • تلاش هاي طولاني بانو «كلارا زتكين» انديشمند سوسياليست آلماني و نماينده وقت پارلمان فدرال اين كشور در هشتم مارس 1911 به ثمر رسيد و «هشتم مارس» هر سال روز جهاني زن اعلام شد و دولت دانمارك به عنوان نخستين كشور آن را برسميت شناخت. برقراري «روز جهاني زن» در شهر كپنهاگ اعلام شده بود.
سازمان ملل می‌گوید بیش از ۷۰ درصد زنان جهان مورد خشونت قرار گرفته‌اند. ایران در حالی به عضویت کمیته اجرایی تدوین قوانین مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل درآمده که خود یکی از نابرابرترین قوانین علیه زنان را دارد.

قومگرایی

«حودایا شۆکۆر بیز-أ تورکمن...»
(خدا را شکر ما که تورکمنیم...)
  «دردیم بار دیارئمدان، دؤورومدن....»
می گویند تورکمن ها زود فراموشکارند، حتی کشتار وحشیانۀ توسط دشمنانشان را نیز زود فراموش می کنند. هنوز خون نزدیکترین برادرانشان در اثر قتل عام وحشیانۀ ژنرال اسکوبلوف روسی در گؤک تپه خشک نشده، که پسر بزرگ نوربردی خان- از همسر گل جمال اش، بنام مختومقلی خان در صف روسها و در خدمت آنها قرار می گیرد. اوراز پسر دیقما سردار هم در مدرسۀ نظامی محلی تحصیل و تا آخر عمرش صادقانه به رژیم تزاری خدمت می کند. در تورکمنصحرا  نیز این مسئله بگونه ای دیگر تکرار میشود. سرهنگ فضل الله زاهدی، امیرپاشایی  و ... که از طرف رضاخان عامل کشتار و به آتش کشیدن روستاهای تورکمنصحرا بود بعدها بعنوان فردی قهرمان مجسم می شوند  برخی از تورکمنها نام فامیلی زاهدی و پاشایی ... را انتخاب می کنند. با ترویج اجباری انتخاب نام فامیلی در دوره اقتدار رضاشاهی بسیاری از خانواده ها نام تیره و طایفه را بعنوان نام فامیلی برگزیدند و این مسئله تابه امروز مهر خود را بر جامعۀ ما کوبیده است. اساسا در دوره ای که تورکمنها در پراکندگی بسر می بردند ساکنین هر اوبه برای تمایز از دیگران با عناوین خاصی معرفی میشدند، چه بسا عناوین تحقیر آمیزی چون کؤر، کم، کلته، غانجیق، سیچماز و یا عناوین بی مسمایی چون جعفربای و در سطح بزرگتر با عناوین تاریخی شان یوموت، تکه، گؤگلنگ، أرساری، چاودیر... بگذریم و این را بحساب بازی تاریخ بگذاریم.