Thursday, October 20, 2011

از صفحات تاریخ


گزارش سفر کنسول بریتانیا ادوارد ابوت به سواحل دریای خزر
(اول نوامبر ۱۸۴۷ تا ۱۷ فوريه ۱۸۴۸)

منبع: اسناد وزارت امورخارجه انگلستان. محرمانه، شماره ۱۳۶

 
  تشدید رقابت روس و انگلیس در سرزمین تورکمن
  کشتی جنگی روس ها در آشورادا
  شورش گوگلان ها برعلیه سیاست مالیاتی حاکم استرآباد
  تعداد خانوار تورکمن های گرگان و اسامی طوایف آنها
مرگ سردار تورکمن در تهران به هنگام زندگی در گروگان (تبعید)
  چه کسی به اختلاف یموت و گوگلان دامن می زند؟
  شجاعت تورکمن ها در شبیخون به اردوگاه ایرانی ها
  آق قالا اقامتگاه تورکمن ها
  در خواجه نفس و کومیش تپه؛ ملاقات با دو خان رقیب تورکمن
  پیشنهاد روس ها برای خرید کومیش تپه
شجاعت و دلاوی زن تورکمن:
من با يک زن ترکمن ملاقات کردم که خودش را "پاتما سردار" می ناميد و مثل مردان لباس پوشيده و همان گونه مسلح بود و به دلاوری های خود می باليد. اين زن دررشادت و روحيه جنگ آوری و فرماندهی حمله و غارت مشهور بود و با غرور زياد از پيروزی های خويش سخن می گفت.
----------------

No comments:

Post a Comment