Sunday, April 8, 2012

از تاریخ معاصر خلقمان


از انتشارات کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
-----------------------------------------------
نمایندگان تورکمن در مجلس شورایملی
نطق های پیش از دستور و رویدادهای مهم تورکمن صحرا
از زبان نمایندگان تورکمن
از آغاز تأسیس مجلس شورایملی تا
سقوط رژیم محمد رضاشاه پهلوی

این کتابچه حاصل مطالعات و تحقیقات چندین ماهه محقق تاریخ معاصر تورکمن آقای آرنه گلی در آرشیو کتابخانه مجلس شورای ملی می باشد. جمع آوری رویدادهای مهم وقایع مربوط به تورکمنها و سرزمین آنها از میان نطق های پیش از دستور نمایندگان تورکمن و گاها غیرتورکمن و روشن ساختن برخی نکات موجود در متن نطق های پیش از دستور هدف اساسی این تحقیق بود.  این تحقیق برای روشن ساختن زوایای ناشناخته تاریخ معاصرمان بصورت کتابچه ای تقدیم می گردد.
کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
فروردین ۱۳۹۱/ مارس ۲۰۱۲
-----

آدینه محمد خان: شما در پروگرام حرف بزنید شیخ خزعل خان (را) چه کار دارید.
وحید الملک- شما حق ندارید این اعتراض را به بنده بکنید.
آدینه محمد خان- شما هم حق ندارید این حرفها را بزنید.
----------
آدینه محمدخان ـ سئوال بنده درمورد مقتولین تراکمه بود. ششماه از این هشت نفر
----------

شیخ العراقین زاده یک عده از اشرار ترکمن  شروع به یک حملاتی به حدود شمال کرده اند در قسمت گمش تپه

معاون وزارت داخله به وزارت جنگ ارجاع و موافق اطلاعاتی که داده شد هم قوای نظامی و هم طیاره فرستاده شد و در تمام خطوط شروع کردند به جلوگیری از تجاوزات تراکمه...

---------------

آقاشیخ جلال- مامیشنویم تقریباًیک عده چهارپنجهزارنفری ازتراکمه با بیرق سرخ درحدود (مرز) تجاوزکرده ورنجبران صلح طلب ایران رامورد تاخت وتاز خودشان قرارداده اند. (بعضی ازنمایندگان باهمهمه- این طورنیست). آقاشیخ جلال- بیاناتتان را بعد
نجات-آقا دروغهای مردم راکه نمی شود درمجلس گفت. همهمه، بین نمایندگان.
--------------
دامغانی- از قرار اخباریکه میرسد مراکز مهمه تراکمه را قشون تصرف کرده و بزودی همه را خلع سلاح خواهندکرد یا کرده اند.
عجالتا از طرف اهالی آن سامان از اقدامات مجدانه و اراده کافی والاحضرت پهلوی تشکر میکنم  و وسائل تخته قاپی کردن و بومی کردن تراکمه را فراهم آورند
-----------------
محمد آخوند- امروزه بحمدلله درآن سرحد هم قسم امنیت ورفاهیت برقرار است واشرار سارق متواری تاکنون به آن سامان برنگردیده اند ... مقصودم این نیست که اردو و قشون تقصیری دارند، اردو قشون تقصیری ندارد بلکه شایسته اردو کشیدن وانقلابات همینطور ها بوده ومیباشد.
-----
محمد آخوند- رئیس بخش ها بیرحم برای همان عملگی کارخانه دو نفر را زیر شلاق کشته اند بعد از آن رئیس بخش هم بیرحم است ادارات دیگر ما هم همینطور است آقایان میروند و میگویند که این جنازه کشته نشده و مرض قلبی داشته اند و تصدیق میکند و -------
محمد آخوند- .... در موقع اغتشاش و جنگ جنید خان حسب الامر اعلیحضرت سابق، مرحوم تیمور تاش وزیر درباروقت به بنده دستور دادند برای کمک فکری فرمانده تیپ و قلع و قمع جنید خان بدشت گرگان بروید.
 

Friday, April 6, 2012

از مبارزات ملت مان


با شخصیت های مبارز خلقمان آشنا شویم!
قربان نظر رابطی، معلم مبارزی که در راه بهروزی خلق خود
زندان و شکنجه و تبعید را مردانه بجان خرید

متولد 1300 گمیشان- متوفی 1363 گنبد قابوس

قربان آقا فرزند "حوجه نیاز خان قرینجیک"[1] و برادر مبارز بزرگ تورکمن حاجی خان اوغوزی می باشد. وی تحصیلات ابتدائی خویش را در بندر ترکمن و دوره متوسطه را در دانشسرای مقدماتی گرگان بپایان رسانیده بعنوان معلم به استخدام آموزش و پرورش (اداره فرهنگ) گنبد قابوس در می آید.
3 تا 4 سال بعد از استخدام به تهران منتقل میشود و در آنجا از نزدیک با فعالین حزب توده ایران آشنا و با آنها ارتباط برقرار می کند. در سال 1327 بهمراه غایب بهلکه و تعدادی دیگر از فعالین حزب توده، دستگیر و به زندان ساری فرستاده میشود. بعداز افشای فعالین نظامی حزب موسوم به "افسران توده ای" و تیرباران شدن خسرو روزبه، قربان آقا در خروج تعدادی از افسران توده ای از ایران و عبور آنها از مرز گمیشان به شوروی نقش مهمی ایفا کرده، جان عده ای از انقلابیون را از خطر مرگ نجات می دهد. وی بعلت بازداشت و زندانی شدن های مکرر و سپس تبعید به رفسنجان و سنندج از اداره فرهنگ اخراج میشود. بعد از انقلاب 57 مجددا دعوت به کار میشود ولی به علت افشای فعالیت سیاسی اش در ارتباط با حزب توده بعد هشت ماه مجددا اخراج میشود. بیکاری، فقرو فشار اقتصادی، زندانی های مکرر و شکنجه های ساواک نتوانست اراده این انقلابی در هم شکند. 

در این سند فامیل قربان نظراشتباها رابطلو نوشته شده است.

  مرحوم رابطی برای گذران امور زندگی به کمک همراهان قدیمی اش دست به کارهای گوناگونی از آنجمله مامور خرید شرکت روکش چوبی ایران، حسابدار شرکت ساختمانی، مسئول ثبت سند در دفتر اسناد رسمی بعلت داشتن خطی زیبا و در نهایت راه اندازی چوب بری در گنبد) میزند. با این همه مشقت و تنگدستی دو تن از فرزندان ایشان (آنا محمد و بهرام محمد) موفق به دریافت مدرک لیسانس میشود.
  نام همسر مرحوم قربان نظر رابطی: انه جان گرگانی متولد امچلی برادرزاده قلیچ لی استاد (کر) میباشد
فرزندانش به ترتیب: 1.محمدگلدی 2.آنامحمد 3.بهرام محمد 4.بی بی رابعه 5.یوسف

شجره نامه:
قربان نظر◄ فرزند خواجه نیاز خان◄ فرزند نورگلدی◄ فرزند مراد
فرزندان خواجه نیاز خان:
1. حاجی خان (اوغوزی)- زندانی سیاسی که در زندان تهران فوت و در همان تهران بخاک سپرده شد).
2. نیاز بردی
3. حاجی نیاز تنها دختر خانواده
4. قربان نظر (فعال سیاسی)
5. امان گلدی (در جوانی فوت کرده)
---------------
با تشکر آقای ا. رابطی در ارسال اطلاعات ارزنده درباره زندگی نامه مرحوم قربان نظر رابطی.
آرنه گلی
مدیر مرکز مطالعات تورکمن
              ششم آوریل 2012

[1] حوجه نیاز خان در قورولتای سال 1924 اومچالی که در آن به اولتیماتوم تهران مبنی بر تسلیم شدن جواب رد داده شده، عثمان آخون را به رئیس جمهوری تورکمنستان جنوبی برگزیدند، شرکت کرد.