Thursday, March 22, 2012

کانون و دوستان جنبش


چرا و برای چه ؟

   نحوۀ برخورد اخیر و شکل انتشار مقالۀ ارسالی "کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن" ، تحت عنوان "سرنوشت یک زبان در دو سوی مرز"، از طرف بعضی سایت های اینترنتی و وبلاگ منسوب به تورکمنها در خارج از کشور، برای هر ناظر بیطرفی خود سئوال برانگیز بوده است. این وبلاگها و اینترنت سایت ها برخورد خود با این مقالۀ تحقیقی- تحلیلی را به معیاری برای ارزیابی سطح رشد شعور ملی و سیاسی و میزان تأثیرپذیری خود از زندگی طولانی در دنیای مدرن در پذیرش و تسامل با هویتهای فکری و تشکیلاتی مغایر با خود را بمعرض قضاوت گذاشته اند!
   سردبیر محترم وبلاگ "گفتمان ترکمن" آقای رشید آهنگری، عدم چاپ این مقاله را فورا بدلیل "توهین به ملتهای دیگر" در آن، با ارسال ای میلی به شخص ارسال کنندۀ این مقاله اعلام داشته و بعنوان مدافع خودخواندۀ "ملتهای دیگر" از انعکاس حقایق تاریخی مربوط به جنایات آنها در میان ملت خود، خودداری ورزیده اند!

No comments:

Post a Comment