Sunday, April 8, 2012

از تاریخ معاصر خلقمان


از انتشارات کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
-----------------------------------------------
نمایندگان تورکمن در مجلس شورایملی
نطق های پیش از دستور و رویدادهای مهم تورکمن صحرا
از زبان نمایندگان تورکمن
از آغاز تأسیس مجلس شورایملی تا
سقوط رژیم محمد رضاشاه پهلوی

این کتابچه حاصل مطالعات و تحقیقات چندین ماهه محقق تاریخ معاصر تورکمن آقای آرنه گلی در آرشیو کتابخانه مجلس شورای ملی می باشد. جمع آوری رویدادهای مهم وقایع مربوط به تورکمنها و سرزمین آنها از میان نطق های پیش از دستور نمایندگان تورکمن و گاها غیرتورکمن و روشن ساختن برخی نکات موجود در متن نطق های پیش از دستور هدف اساسی این تحقیق بود.  این تحقیق برای روشن ساختن زوایای ناشناخته تاریخ معاصرمان بصورت کتابچه ای تقدیم می گردد.
کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
فروردین ۱۳۹۱/ مارس ۲۰۱۲
-----

آدینه محمد خان: شما در پروگرام حرف بزنید شیخ خزعل خان (را) چه کار دارید.
وحید الملک- شما حق ندارید این اعتراض را به بنده بکنید.
آدینه محمد خان- شما هم حق ندارید این حرفها را بزنید.
----------
آدینه محمدخان ـ سئوال بنده درمورد مقتولین تراکمه بود. ششماه از این هشت نفر
----------

شیخ العراقین زاده یک عده از اشرار ترکمن  شروع به یک حملاتی به حدود شمال کرده اند در قسمت گمش تپه

معاون وزارت داخله به وزارت جنگ ارجاع و موافق اطلاعاتی که داده شد هم قوای نظامی و هم طیاره فرستاده شد و در تمام خطوط شروع کردند به جلوگیری از تجاوزات تراکمه...

---------------

آقاشیخ جلال- مامیشنویم تقریباًیک عده چهارپنجهزارنفری ازتراکمه با بیرق سرخ درحدود (مرز) تجاوزکرده ورنجبران صلح طلب ایران رامورد تاخت وتاز خودشان قرارداده اند. (بعضی ازنمایندگان باهمهمه- این طورنیست). آقاشیخ جلال- بیاناتتان را بعد
نجات-آقا دروغهای مردم راکه نمی شود درمجلس گفت. همهمه، بین نمایندگان.
--------------
دامغانی- از قرار اخباریکه میرسد مراکز مهمه تراکمه را قشون تصرف کرده و بزودی همه را خلع سلاح خواهندکرد یا کرده اند.
عجالتا از طرف اهالی آن سامان از اقدامات مجدانه و اراده کافی والاحضرت پهلوی تشکر میکنم  و وسائل تخته قاپی کردن و بومی کردن تراکمه را فراهم آورند
-----------------
محمد آخوند- امروزه بحمدلله درآن سرحد هم قسم امنیت ورفاهیت برقرار است واشرار سارق متواری تاکنون به آن سامان برنگردیده اند ... مقصودم این نیست که اردو و قشون تقصیری دارند، اردو قشون تقصیری ندارد بلکه شایسته اردو کشیدن وانقلابات همینطور ها بوده ومیباشد.
-----
محمد آخوند- رئیس بخش ها بیرحم برای همان عملگی کارخانه دو نفر را زیر شلاق کشته اند بعد از آن رئیس بخش هم بیرحم است ادارات دیگر ما هم همینطور است آقایان میروند و میگویند که این جنازه کشته نشده و مرض قلبی داشته اند و تصدیق میکند و -------
محمد آخوند- .... در موقع اغتشاش و جنگ جنید خان حسب الامر اعلیحضرت سابق، مرحوم تیمور تاش وزیر درباروقت به بنده دستور دادند برای کمک فکری فرمانده تیپ و قلع و قمع جنید خان بدشت گرگان بروید.
 

No comments:

Post a Comment