Tuesday, February 5, 2013

عکس روز


کاش به اندازه مورچه عقل داشتیم!


کاش بجای تهمت زدن و کوبیدن یکدیگر با عناوینی نظیر "ناآگاه"، "غیرمسئول" ... همانند این مورچه ها نردبانی می شدیم برای همدیگر در صعود به مقامی بالاتر و خروج از چاه غفلت.

No comments:

Post a Comment