Thursday, March 17, 2011

باهار بایرامی


به پیشواز عید ملی ارگـنه قـون
(بهار بایرامی)

نقش آتش مقدس

در فارسي لغتي براي "بايرام" وجود ندارد و "عيد" يك لغت عربي است كه فارسها بكار ميبرند يا بهتر است بگوييم كه اصلا فارسها داراي چنين مراسمي نبوده اند كه لغتي نيز براي آن داشته باشند. حتي لغت "جشن" نيز توركي است كه در فرهنگ سنگلاخ بدان اشاره شده است
در کتاب اوستا هيچ سخنی از نوروز به ميان نيامده است

   بهار عید ملی تورکان و مردمان مشرق زمین، جشن رویش و زایش نوین طبیعت فرا میرسد. تورکان/ تورکمنها معمولا با افروختن آتشی بزرگ به پیشواز این جشن ملی میروند. عموما در جامعه باستانی تورکان هر حادثه ای طبیعی یا غیرطبیعی با برافروختن شعله های بزرگ آتش خبر داده میشد.
  در آستانه جشن بزرگ ارگنه قـون/ عید نوروز نیز تورکان با افروختن شعله های بزرگ، آمدن این جشن را به اولوس/ایل خبر میدادند. تورکان آتش را بسیار مقدس دانسته و پریدن از روی آن، ریختن آب و دیگر مواد ناتمیز بر آن را گناهی بزرگ میشمردند. در سنگ مزارهای برجا آمده از دوران ماقبل اسلام در گورستان "خالد نبی» در شمال گنبدقابوس جایگاه بر افروختن آتش، حتی برای مردگان حگ میشد. تورکان/ تورکمنها معتقد بودند که آتش، قوت (روح) مردگان را از گزند رب النوع های زیرزمینی حفظ خواهد کرد.

No comments:

Post a Comment