Wednesday, March 23, 2011

معرفی یک کتاب

معرفی یک کتاب جالب

اخیرا از کتابخانه دانشگاه شیکاکو کتاب جالبی بدستم رسید که در راستای روشن شدن تاریخ معاصر ملت مان بسیار مفید می باشد. این کتاب "پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران" نام دارد
Flight Over Ancient Cities Of Iran
خلبان آلمانی اریخ اشمیت در سال ۱۹۳۷ با هواپیمای یونکرز از فراز مکانهای باستانی ایران از آنجمله منطقه گرگان (تورکمنصحرا) عکسبرداری کرده است.  این پروژه علمی تحت عنوان "تحقیقات باستانشناسی" انجام گرفته است ولی می دانیم که رضاشاه در اواخر حکومت خویش به سوی آلمان هیتلری تمایل کرده و به تعداد زیادی از متخصصان آلمانی اجازه داده شد تا تحت عناوین مختلف از آنجمله تحقیقات باستانشناسی در ایران به کاوش بپردازند. حاصل کار آنها منجر به بوجود آمدن تئوری آریایی بودن ایرانی و آلمانی شد که به دنبال آن تاریخسازان به قلب تاریخ پرداخته قدمت تمدن آریایی و غیره را علم کردند که خود جای بحث جداگانه ای را می طلبد.
عکس هوایی از دیوار قیزیل آلان
  در این کتاب ارزشمند عکس های هوایی دیوار معروف "قیزیل آلان" و نیز شهر گنبدقابوس گنجانیده شده است

 
عکس هوایی از شهر گرگان (جرجان- گنبدقابوس)- مربوط به سال 1937

مرکز مطالعات تورکمن شناسی در نظر دارد بتدریج بخش مربوط به تورکمن های این کتاب را ترجمه و به خوانندگان خویش ارائه نماید

آرنه گلی- مدیر مرکز مطالعات تورکمن شناسی

No comments:

Post a Comment