Thursday, November 29, 2012
                     سخنان مادر قهرمان، 
                                                 قوربانتأچ اجه در مراسم چهلم شهید توماج و همرزمانش:
                                                     "ایل گـۆیـجی، سیل گـۆیجـی"

 
"ای خلق ما، ترکمن ها! فرزند قهرمان من توماج در راه آرمان خلق شهید شد و جانش را فداکرد. دراین راه پیگیر باشید و با استقامت تمام پیش روید. این قهرمان ها سنگر شما هستند. از شهادت این قهرمان ها و از آنچه بر ما گذشته، از این وقایع تجربه ها می آموزیم و این تازه اولین تجربه هاست. هنوز اول کار است. اگرجدی و پیگیر نباشیم سنگری که این چهار قهرمان برپا داشتند درهم میشکند.
 متحدشویم. بنی صدر و خمینی وخلخالی جلاد برای خلق ها بدبختی ببارآوردند. راه فرزندم راه حقیقت بود. راهی برای تمام شما. فرزند سی ساله ام فدائی این راه بود. فدائی این راه شد. این راه را بشناسید و از حق خود دفاع کنید. تا با هم نباشید پیروز نمی شوید. نگاهدارندۀ این راه باشید. پسرم جانش را در این راه فدا کرد. چهارقهرمان فدائی این راه شدند. توماج یکپارچه آرزو بود. برای زحمتکشان کارکرد و سختی کشید.
ای ترکمن ها! به راه توماج بروید. زندگی زحمتکشان ترکمن، یعنی کار و فداکاری. فئودالها درخت های بی ثمرند. پس متحد شوید و قدرت بگیرید. "ایل گویجی، سیل گویجی". بگوئید زنده بادآنها. گفته های مرا درقلب خود بکارید و درسرتان بپرورید. من ازشما دفاع می کنم. من مادرتوماج هستم. من مادر خلق هستم. توماج این افتخار را نصیب من کرد. ای ترکمن ها، برخیزید و دفاع کنید. نه از توماج، ازخلقتان دفاع کنید."

No comments:

Post a Comment