Monday, January 11, 2016

همکاری روسیه و ایران در قتل عام تورکمن ها در نبرد 1881

یاد قربانیان تهاجم وحشیانه روسیه تزاری به سرزمین تورکمن در ۱۲ ژانویه ۱۸۸۱ گرامی باد!
اسنادی از همکاری دول روس و ایران در سرکوبی و قتل عام تورکمنها
در ژانویه ۱۸۸۱ ارتش روسیه تزاری بسرکردگی ژنرال اسکوبلف هجوم نهایی و کاری خویش را بر سرزمین تورکمن بعمل آورده و تورکمنهایی را گناهی بجز مقاومت در برابر اشغالگران و دفاع از خانه و کاشانه خویش نداشتند را وحشیانه به قتل می رساند. در این قتل عام وحشیانه دهها هزار نفر از مردم تورکمن به خاک و خون کشیده شد.
در فاجعه وحشتناک نبرد گؤکدپه و قتل عام تورکمنها، دولت روسیه از همکاری های بی دریغ دولت ایران و کردهای خراسان نیز بی بهره نماند. سفیر روسیه و دیپلوماتهای این کشور در ایران از خوانین کـُرد قوچان و بجنورد نیز خواهان حرکتهای غارتگرانه علیه تورکمنهای آخال میشود. اسکوبلف در ۲۰ ژوئن ۱۸۸۰ به نماینده روسیه تزاری در تهران طی نامه ای چنین گزارش می دهد:
” ما سرزمین تورکمنها را تا منطقه گوک دپه زیر هجوم روزانه خود قرار می دهیم، اگر کردهای خراسان نیز مناطق مابین گوک دپه و آشغابات را مورد هجوم قرار دهند زودتر به مقصدمان خواهیم رسید. مسئله مهم زدن ضربه به ذخیره های آذوقه و کشتزاران آنها[تورکمن ها]است که باید آتش زده شوند، رمه های آنها باید تاراج شوند. هرچه دامنه تهاجم زیادتر باشد بهتر خواهد بود و ما کردها را با باروت و گلوله پشتیبانی خواهیم کرد.”
سفیر وقت روسیه تزاری در ایران ایوان زینوویف در دیدار خویش با ناصرالدین شاه، از وی می خواهد که بدون مطلع شدن انگلیسها، تهران تجهیزات و تدارکاتی جهت حمل وسائل نظامی به ارتش اسکوبلف بفرستد.
بعد از سقوط گوک دپه که در واقع نقطه عطفی در تاریخ اشغال این سرزمین توسط روسها می شود، ناصرالدین شاه هیئتی را به پطربورگ فرستاده شادمانی خویش را از کشتار تورکمنها ابراز کرده این “فتح” روسیه را با دادن هدایای گرانقیمیت تهنیت می گوید. گزارش این سفر بصورت کتابچه ای تحت عنوان “سفرنامه روسیه برای تبریک فتح گوک تپه” به شماره 733 در کتابخانه ملی ایران نگهداری میشود.
پادشاه ایران ضمنا بمناسبت “فتح” آخال فرمانی صادر کرده به تمامی نمایندگان سیاسی و نظامی روسیه که در ایران کار میکردند “نشان همایونی” اهدا می کند. در این باره سندی “سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران” را که تحت عنوان “اهدای نشان همایونی به خدمتگزاران روس در عهدنامه آخال” به شماره ۲۹۶۰۰۳۱۸۶، محل آرشیو ۸۱۲- ب.آ به ثبت رسیده را می آوریم:
Ahal iran we rus
اعتراف ایران در کمک رسانی به روسها
در سال ۱۹۱۶ قیام تورکمنهای اترک-گرگان علیه قشون متجاوز روسیه بسرکردگی مادریتوف آغاز می شود. تورکمنها به مقامات ایرانی اجازه وارد شدن به سرزمین خویش را نداده خواهان استقلال میشوند. دولت ایران این بار دست به دامان روسیه شده و کمکهایی که به آنها در “فتح” گوک دپه کرده را متذکر شده، خواهان سرکوبی تورکمنهای گرگان می شود.
Untitled
“مضمون ترجمه تلگراف رمز حضرت اجل امجد افخم امین السلطان وزیر دربار و داخله و غیره که بفرانسه ترجمه و بوزارت امور خارجه روس ابلاغ شد.
البته دولت بهیه روسیه همراهیهای دولت علیه{ایران} را در وقت لشکرکشی آخال و غیره نشان داده و همچنین وعده های خود راکه در مقابل آنهمه همراهیها که سرحدات را همیشه منظم و آسوده نگاهدارد فراموش نکرده است.”
ما باز هم بمنظور روشن ساختن تاریخ معاصرمان اسنادی از این دست را خدمت خوانندگان ارائه خواهیم نمود
.
آ.گلی
پژوهشگر تاریخ

No comments:

Post a Comment