Wednesday, January 16, 2013

از لابلای اسناد تاریخی
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و
سازمان جاسوسی انگلستان MI6 باهم در سرکوب تورکمن ها
اخیرا نشریۀ مهرنامه (تیر- مرداد 1391) مصاحبه ای را با سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام داده است. که در آن به سرنخ های همکاری سازمان جاسوسی بریتانیا و سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی پی برد. (به نقل از سایت اخبار روز) این مسئله از منظر ما تورکمنها - بعداز گذشت سی وسه سال از ترور توماج و یارانش نیز حائز اهمیت است چرا که یکی از عوامل بلندپایۀ سفارت انگلستان در تهران درست در اوج روزهای سرکوب و جنایت رژیم جمهوری اسلامی در بهمن 1358 به گنبدقابوس سفر می کند.
البته در خاطرات سرلشکر حسین فردوست از وجود شبکه امنیتی MI6 در منطقه گرگان، گنبد و ترکمنصحرا پرده برداشته شده بود. حال با چیدن این موزائیک ها در کنار هم می توان با جرئت اعلام کرد که در ترور توماج و همرزمانش مسئلۀ جنگ سرد، رقابت غرب با شوروی و حساس بودن منطقۀ مرزی تورکمنصحرا بخاطر اهمیت استراتژیکی آن دخیل بوده است.
 

No comments:

Post a Comment