Thursday, January 3, 2013

مژده به دوستداران کتاب!

جلد دوم کتاب مذاکرات مجلس در دسترس شماست

 .
خواننده گرامی! در این جلد از کتاب "تورکمنها در مجالس ایران" مطالب بسیار جالبی درباره حوادث بعداز جنگ تحمیلی دوم رژیم به تورکمنها، مسئله زمین، خاویار، تصویب استان گلستان و کشمکش های نمیایندگان بر سر مسائل مختلف منطقه تورکمن نشین را مطالعه خواهید کرد.
------------------
حسینی: حداقل دکلهای سراسری و کانال ۲ تقویت شوند ا به جای عشق آباد وشوروی از ایران استفاده کنند...
خلخالی:یکنفر از ایادی مزدور و وابسته به هژیر یزدانی بود که از سنگر آمده...در گنبد من از راه خلوت ودور از گنبد از طریق روستاها ، داشلی برون ، اینچه برون به آق قلعه رفتم...

سلامتی (وزیر کشاورزی)گوسفندانی که از طرف خراسان بصورت مهاجر به منطقه مراوه تپه آمدند مقدار بیشتری، تعداد بیشتری، درصد بیشتری بروسلوز داشتند ...
غراوی ـ پس من این موارد را بگویم -در روز قبل از انجام رأی گیری کمیته انقلاب اسلامی به بهانه ایجاد نظم مبادرت به بستن ورودی شهر نمود... 
یوسف بسنجیده نمایندهء کردکوی و بندر ترکمن که ۵ دقیقه از وقتشان را به آقای پودینه نمایندهء زابل داده اند.

تأسیس استان گلستان
کامل خیرخواه: آسیای مرکزی در مرز این استان قرار دارد و بالاخره ما غافلاز توطئهها و تحریکهایی که الان آمریکا و اسرائیل در آسیای مرکزیعلیه ما دارند طراحی میکنند از آنها نباید غافل باشیم.
 
هلاکو ـ بنده پیشنهاد کردهام که مرکزیت استان به گنبد منتقل بشود...
قندهاری ـ قبلاً این پیشنهاد شد ولی بنا شد که مطرح نشود.

-----------------------
 
 

No comments:

Post a Comment