Sunday, March 8, 2015

8-nji Mart


  • “وقتی نیمی از جمعیت یک ملتی، یعنی مادرانی که قهرمانان را بدنبا می آوردند آزاد نباشد، وقتی که زنان، همسران و خواهران ما در قید و بند خرافات قرون وسطایی پژمرده میشوند، وقتی این نیم حتی حق انتخاب و پوشش آزادانه لباس خود را نداشته باشند… نمی توان آن جامعه را یک جامعۀ آزاد نامید.”
  • تلاش هاي طولاني بانو «كلارا زتكين» انديشمند سوسياليست آلماني و نماينده وقت پارلمان فدرال اين كشور در هشتم مارس 1911 به ثمر رسيد و «هشتم مارس» هر سال روز جهاني زن اعلام شد و دولت دانمارك به عنوان نخستين كشور آن را برسميت شناخت. برقراري «روز جهاني زن» در شهر كپنهاگ اعلام شده بود.
سازمان ملل می‌گوید بیش از ۷۰ درصد زنان جهان مورد خشونت قرار گرفته‌اند. ایران در حالی به عضویت کمیته اجرایی تدوین قوانین مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل درآمده که خود یکی از نابرابرترین قوانین علیه زنان را دارد.

No comments:

Post a Comment