Wednesday, April 13, 2011

حکایتی دیگر از قتل عام تورکمنها توسط ارتش روسیه تزاری

ترجمه کتاب ژورنالیست آمریکایی مک گاهان

هجوم روسها بر سر ترکمنهای یموت و قتل عام آنان
۲۴-۷ جـولای۱۸۷۳

جنگ خیوه شرح جنایات و قتل عام ارتش روسیۀ تزاری در خیوه به سرکردگی ژنرال کاوفمان، شرح درد جانکاه مردمی صلح دوست که گناهی جز دفاع از سرزمین خود نداشتند، می باشد. این وقایع از زبان یک نفر بی طرف- یک خبرنگار آمریکایی به جهانیان اعلام شده است. در این هجوم وحشیانه صدها تورکمن بی دفاع، زنان و کودکان، پیران و کسانی که هیچ نوع سلاحی در دست نداشتند توسط قزاقان روس سلاخی شدند. متأسفانه اثر دیقیمیت مخبر روزنامۀ هرالد نیویورک، مک گاهان تاکنون به زبان ترکمنی ترجمه نشده و مردم تورکمنیستان را از وقابع قتل عام ارتش روسیۀ تزاری بی خبر نگهداشتد.
امید دارم که این فشرده که از کتاب دوجلدی مک گاهان ارائه می شود روزی بطور کامل به زبان ترکمنی ترجمه شده، در اختیار گروه وسیعی از خوانندگان قرار گیرد.
آرنه گلی- مدیر مرکز مطالعات تورکمن شناسی
آپریل دوهزار و یازده میلادی
ادامه ورودی (کلیک روی- Download now)

No comments:

Post a Comment