Friday, June 17, 2011

BBC

درخواست برای اعزام سریع تر گزارشگر ویژه به ایران


بنابر گزارش‌ها احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شده است.
فروردین ماه گذشته، شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با صدور قطعنامه ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی دادند.
این قطعنامه با ۲۲ رای موافق در مقابل هفت رای مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این نخستین بار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، برای کشوری گزارشگر ویژه تعیین می کند.
پیش نویس این قطعنامه توسط آمریکا و سوئد ارائه شده بود.
-------------------------
تورکمنها از نماینده ویژه سازمان ملل می خواهد که ایشان به میان تورکمنصحرا سفر کرده مستقیما با تورکمنها صحبت کرده، در راستای آزادی زندانیان تورکمن منجمله دانشمند جوان امید کوکبی، خبرنگاران آرش سقر و سولماز ایگدر عاجلانه اقدام نماید.
شایان ذکر است که در منطقه تورکمنصحرا جو شدید امنیتی حاکم است و تورکمنها تحت فشار شدید امنیتی بسر می برند.

No comments:

Post a Comment