Tuesday, February 14, 2012

سیاسی- بیانیه کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن                               دربارۀ تحریم "انتخابات" مجلس نُهم رژیم !


   نُهمین دورۀ برگزیدگان افرادی برای مجلس نهم رژیم از میان نامزدانی که "التزام" بیشتری نسبت به بقیه به "ولایت مطلقۀ فقیه" دارند، در شرایطی متفاوت از دوره های قبل آغاز شده است. شرایطی که نفس گیرتر شدن حلقۀ تحریمهای جامعۀ جهانی بر گردن رژیم و افزوده شدن بر احتمال حملۀ نظامی به ایران و امنیتی تر شدن شدید فضای "انتخاباتی"، همراه با تشدید تضعییقات علیه منتقدین و مخالفین داخلی از مشخصات بارز آن است. تا جائیکه خامنه ای از زبان نمایندۀ خود "انتخابات مجلس نهم" را "شبیه میدان مین" توصیف کرده که "باید آگاهانه و گوش بفرمان رهبری و با بصیرت از این میدان عبور" کرد! مشاور دادستانی کل رژیم نیز با برشمردن "۲۵ مورد از جرمهای انتخاباتی"، در جهت وادار کردن مردم به مشارکت در آن "تحریم انتخاباتی" و حتی "هجو انتخابات" را در رأس جرایم قضایی قرار داده است!
اما، علیرغم این توصیفات و تهدیدات شدید، برای اولین بار در تاریخ این رژیم، موازنۀ قوا بسود طرفداران تحریم برهم خورده و گروهها و سازمانهای شرکت کننده در تحریم تحت عناوینی چون، "بایکوت" و "بلاموضوع بودن شرکت در آن" از مرز اپوزیسیون شناخته شدۀ رژیم فراتر رفته و علاوه بر "اپوزیسیون میانه رو"، همۀ اصلاح طلبان طرفدار جمهری اسلامی، روحانیون و مراجع، حتی افرادی از عناصر سرشناس رژیم و زندانیان سیاسی را دربر گرفته و از معماران اصلی این رژیم چون رفسنجانی نیز به شیوه و به زبان خاص خود اعلام داشته اند که: "در انتخابات آینده، حزب، داوطلب و کسی را تعیین نکرده ام"!
رژیم با تمام قوا و با فریب و تهدید سعی در گسترش دامنۀ مشارکت مردم در این "انتخابات" را دارد. در حالیکه هیچگاه به مشروعیت مردمی نه محتاج و نه متکی بوده و مشروعیت خود را تاکنون مدیون ایدئولوژی دینی نمایندگی خودخواندۀ نیرویی فرا زمینی و فرا انسانی به ایران بوده است. به این مشروعیت زمینی رژیم تنها برای بکارگیری گستردۀ نیروی قهر در میان مردم احتیاج دارد که بدون آن نیروهای سرکوبگرش، دچار تردید و دودلی در ارتکاب هرچه بیشتر جنایت علیه مردم خواهند شد!
اما، مردم دیگر پی برده اند که بجز تحریم مطلق این رژیم جانی و فاسد، هیچ روزنۀ امیدی بسوی آزادی، دمکراسی و عدالت در ایران گشوده نخواهد شد و رأی آنها تنها برای زدودن تردید در میان نیروهای قهر برای سرکوبی هرچه بیشتر خود آنها از طرف سردمداران این رژیم بکار می آید و بس!

-          سخنی با کاندیدادهای تورکمن !
   طبق آخرین اخبار، تاکنون ۱۳۹ نفر از استان گلستان که بخشی از تورکمنستان جنوبی میباشد، خود را، یا آنها را نامزد کاندیداتوری مجلس نهم رژیم کرده اند که در میان آنها تعدادی تورکمن نیز وجود دارند. روی سخن ما نیز در اینجا با این افراد استکه دیگر بدانند که این تنها کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن در ایران نیست که در رفراندم "آری یا نه" رژیم، مردم را تشویق به رأی "نه" میکرد و یا بصورت پیگیر تمامی "انتخابات" رژیم در طول حیات آنرا تحریم کرده است. دیگر دامنۀ جنبش تحریم نه تنها تمامی اپوزیسیون رژیم، بلکه حتی پایوران و کارگزاران اصلی و بنیانگذاران خود آنرا نیز دربر گرفته است. در مقابل، دامنۀ مشارکت در "انتخابات" دورۀ نهم مجلس اسلامی، تنها به گروههایی چون "جبهۀ متحد اصولگرایان، جبهۀ پایداری به انقلاب اسلامی، جبهۀ ایستادگی ایران اسلامی، جبهۀ پیروان خط امام و رهبری، جمعیت فدائیان رهبر، مؤتلفۀ اسلامی، جمعیت انصار المهدی" که تماما "ذوب شدگان در ولایت مطلقۀ فقیه" و در اصل تماما یک گروه میباشند و به جناح احمدی نژاد که اختلافی با آنها بجز بر سر تقسیم قدرت و ثروت ندارد و به آدمخواران اسلامی معروف چون، "انجمن حجتیه" و "سازمان فدائیان اسلام" محدود شده است!
مجلسی که شما برای ورود بدان به رقابت پرداخته اید، چیزی بیش از یک مهر لاستیکی تأئید و قانونی کردن فرمایشات و اوامر رهبر خودکامۀ رژیم نیست. آیا عضویت در آن ارزش آنرا دارد که خود را در مقابل مردم تحریم کنندۀ ایران، اپوزیسیون و مخالفین گستردۀ رژیم و علیه منافع ملی ملت خود قرار داده و در کنار فاسدترین و جنایتکارترین افراد در تاریخ ایران قرار بگیرید؟
آیا برخورداری از حقوق و مزایای نمایندگی مجلس که چیزی بجز بهره بردن از رانت نفتی متمرکز شده در رأس هرم جنایت و خیانت که تنها از طریق چپاول و غارت منابع ملی ایران و فقر و فلاکت مردم، حاصل شده است، ارزش پایمال ساختن شخصیت و شأن انسانی خود و شریک شدن در این غارتگری را دارد؟
  آیا پذیرش شرط "التزام به ولایت مطلقۀ فقیه" جهت نمایندگی در مجلس اسلامی که معنایی بجز پذیرش دو اصل متمایز "امامت و عدل" شیعه با مذهب تسنن ندارد و به بیانی دقیقتر معنایی بجز شیعه شدن و خروج از تسنن ندارد، ارزش یدک کشیدن نمایندگی بدون موکلی ملت خود را دارد؟ نمایندگی ایکه هیچگاه مصدر امر خیری برای ملت تورکمن نبوده، آیا ارزش آنرا دارد که به رژیم اجازه داده بشود تا با دمیدن به آتش تنور تبلیغاتی در میان افراد مختلف با بکارگیری و برجسته ساختن تفاوتهای طایفه ای، ساختار اتنیکی تورکمنها را همانند هر دوره از "انتخابات" مجلس اسلامی، تاحد ساختاری قبیله ای- طایفه ای به عقب بازگرداند؟
  این افراد نباید به این امید واهی و در اصل به فریب و توجیه خود متوسل بشوند که با عضویت در مجلس اسلامی می توان مسایل ملت تورکمن را بگوش مسئولین رژیم رسانید و در جهت حل آنها گامی هرچند کوچک می توان برداشت و یا عضویت یک تورکمن در مجلس بهتر از عضویت یک نفر سیستانی بعنوان نمایندۀ آن است! اما، تجربه نشان داده استکه عملکرد به اصطلاح نمایندگان تورکمن نیز در این مجلس تاکنون بهتر از همان زابلی های نماینده نبوده و این افراد حتی نمونه های زیادی از پیش فروش نوبت نطق پیش از دستور جلسات علنی مجلس به نمایندگان فارس را از خود برجای گذاشته اند. از سوی دیگر این به اصطلاح نمایندگان هیچگاه بعداز ورود به مجلس رژیم شهامت طرح مسائل عدیدۀ ملت تورکمن در آنرا نداشته و منافع حقیر خود را به منافع ملی ملت خود ترجیح داده اند و اصولا حل مسئلۀ ملی و رفع تبعیض ملی از ملت تورکمن در توان و چهارچوب جمهوری اسلامی بعنوان عامل اصلی و مستقیم این ستم نمی گنجد. خود این رژیم نیز بهتر از هرکس دیگر آنرا از بدو انقلاب با کشتار دسته جمعی و چندبارۀ تورکمنها و با اعدام و زندان و تبعید اجباری بخش آگاه، ملت ما به خارج از کشور بخوبی به اثبات رسانیده است! بنابراین بهتر استکه همان زابلیها، نمایندگی رژیم در میان مردم را یدک بکشند تا فردا تورکمنهایی بعنوان نمایندگان آخرین دورۀ مجلس اسلامی، مورد پیگرد و محاکمۀ دولت بعداز این رژیم قرار بگیرند!
   ما، با در نظرداشت این تفاصیل و بنابه تجارب سیاسی خود به این افراد صمیمانه توصیه میکنیم که از نامزدی خود برای مجلس نهم رژیم که احتمالا در شرایط تحریم خردکننده و تهدید روزافزون حملۀ خارجی به آن و نارضایتی در حد انفجار مردم و سرریز شدن بدنۀ آن و وسعیتر شدن شکاف در رأس هرم قدرت و انزوای هرچه بیشتر هستۀ اصلی خودکامگی آن، آخرین "انتخابات" مجلس آن خواهد بود، اعلام انصراف نمایند و در کنار مردم و پیشروان ملت خود جای بگیرند!
                                                                   سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ برابر با 14 فوریه 2012
                                                                                  کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
 آدرس فیس بوک کانون:
http://www.facebook.com/#!/groups/tumach/

No comments:

Post a Comment