Sunday, December 23, 2012

از آرشیو مرکز مطالعات

اینها گوشه هایی از جنایات رژیم شاهنشاهی پهلوی و ایادی مزدورش در غارت و اشغال وحشیانۀ سرزمین ما می باشد. صد البته جنایات حکومت "اسلامی" بمراتب وحشیانه تر از میراثخوارش می باشد.
این اسناد و واقعیات گوشه ای از تاریخ معاصر ملت تورکمن می باشد که چسان سگهای زنجیری پهلوی وحشیانه تورکمن را دریدند و پدرانمان خون استفراغ کردند. شناخت آن جنایات بر نسل جوان امری حیاتی است.

کتابچۀ زیر حاصل تحقیق دوست ما آقای س.تایماز در اوائل سال 1358 می باشد. بخش مربوط به تورکمن صحرا را در اینجا می آوریم.

آرنه گلی
مدیر مرکز مطالعات تورکمن
دسامبر 2012

دانلود کتاب

No comments:

Post a Comment