Thursday, December 6, 2012BILDIRIŞTÜRKMEI ÖWRENIŞ MERKEZIŇ DIGITAL KITAPHANASY

Hormatly ildeşler!
Türkmeni Öwreniş Merkez, Türkmenlere degişli dürli temalardan ybarat kitaplara, gazet-žurnallara, dokumentlere, video-audio hem-de suratlar arhiwyna eýe. Häzir biz arhiwimizi has baýlaşdyrmak we ony halk köpçüligine hödürlenmäge taýýarlanýarys.
Sizem bu ilhalar işde öz goşandyňyzy goşup bilersiňiz. Erkiňizde bar bolan kitap, makala, dokument ýa-da dürli foto-suratlary kitaphanaňyza hödürläp bilersiňiz.
Hormat bilen
Arne Goli
Türkmeni Öwreniş Merkeziň müdüri
06.12.2012

Aragatnaşyk adresimiz


No comments:

Post a Comment