Wednesday, December 26, 2012

Ynsan soraşa soraşa!Arminus Wamberiniň alyp giden Magtymgulysy!

1863-nji ýylda Wenger/Mahar dilçi alymy A.Wamberi Türkmen topragyna sýyhat edende, milli şahyrmyz Magtymgula degişli bir golýazmany özi bilen Londona alyp gaýdypdyr.
 Germaniýanyň Laipzik şäheriniň Gündogary öwreniş insitituty döwürleýin neşrinde Wamberiniň şol getiren golýazmasy esaynda şahyryň 30-dan gowrak goşgusyny almança terjimesi bilen bilelikde, 1879-nji ýylda çap edipdir.
“Türkmeni Öwreniş Merkez” özüniň barlag işleriniň netijesinde şol žurnaly ele salmagy başardy. Häzir žurnalda çap bolan maglumatlary we beýik Magtymgulynyň goşgularyny siz bilen paýlaşýarys.

A.Goli
26.12.2012

No comments:

Post a Comment